Warunki Subskrypcji Usług Publikacji Reklamy
COMERLEADS, S.L.

 1. Zakres Subskrypcji
  1. Warunki Ogólne określają relacje komercyjne pomiędzy COMERLEADS S.L., właścicielem witryny www.infoisinfo.pl (zwanej dalej "INFOISINFO" lub "WITRYNĄ") oraz jego klientami (zwanych dalej "klientem")
  2. Wraz z subskrypcją online Reklamy Premium na www.infoisinfo.pl, klient w pełni i nieograniczenie zgadza się, bez żadnych zastrzeżeń, na te Warunki Ogólne w przypadku każdego produktu lub usługi (zwane dalej „Umową”) przy zaakceptowaniu przez obie strony możliwości sformalizowania umowy jakimikolwiek prawnie akceptowalnymi środkami, w tym wiadomością e-mail, nagraniem rozmowy telefonicznej, poddanym cyfryzacji lub elektronicznym podpisem, a także przechowywania, archiwizacji lub reprodukcji wszelkimi dostępnymi środkami.
  3. Warunki te są widoczne i dostępne pod adresem http://www.infoisinfo.pl/polityka-subskrypcji
  4. Produkty i Usługi oferowane przez INFOISINFO są przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów oraz przedsiębiorców. Z tego powodu te informacje prawne nie odnoszą do konsumentów. Jeśli planujesz korzystać z witryny lub usług i produktów na niej oferowanych w wymiarze prywatnym, a nie profesjonalnym, skontaktuj się z nami niezwłocznie w celu zdefiniowania ram kontraktu, który będzie stanowić o relacji pomiędzy INFOISINFO a tobą.
 2. Informacje o INFOISINFO
  1. INFOISINFO, nie wyłączając możliwości podjęcia innych działań aktualnie bądź w przyszłości, zajmuje się komercyjną eksploatacją www.infoisinfo.pl, katalogu online przedsiębiorstw oraz profesjonalistów.
  2. Dane identyfikacyjne INFOISINFO są następujące:
   • Nazwa korporacji: COMERLEADS, S.L.
   • Adres: Alejandro González, 5 – 28028 – Madryt (Hiszpania)
   • Adres e-mail: infoisinfo@infoisinfo.pl
   • Wpis do Rejestru Handlowego (“Registro Mercantil”) w Madrycie: Tom 26881, księga 0, stronica 174, sekcja 8, numer strony M-484456, wpis 1ª.
   • Numer identyfikacji podatkowej: B-85753614.
 3. Klienci
  1. Za klienta uznaje się każdą osobę lub osobowość prawną, która posiada zdolność do zawarcia umowy zgodnie z przepisami legislacji hiszpańskiej i która zamierza korzystać z darmowych lub płatnych usług świadczonych przez www.infoisinfo.pl. Wszelkie dane klienta są przechowywane w formularzu subskrypcyjnym na witrynie (zwane dalej "Szczegółową Polityką Subskrypcji"). Akceptacja tych warunków jest konieczna do zarejestrowania się jako klienta i do zarejestrowania w ramach pożądanych usług.
  2. Klient lub jego pracownicy, przedstawiciele lub strony działające w jego imieniu uznani są za upoważnionych do podpisania kontraktu, który zobowiązuje do przestrzegania tych zasad i warunków.
  3. Klient potwierdza prawdziwość podanych informacji.
 4. Cel kontraktu
  1. Cel kontraktu skupia się na świadczeniu usług publikacji reklamy przez INFOISINFO w zamian za uiszczanie opłaty przez klienta za okres ustalony w kontrakcie.
  2. W tym celu INFOISINFO dokona publikacji "Reklamy Premium" w uzgodnionej przestrzeni w czasie ustalonym przez Szczegółową Politykę Subskrypcji i przy uwzględnieniu ograniczeń technicznych związanych z działaniem systemów INFOISINFO.
  3. Klient jest poinformowany o i wyraża zgodę na wyłączną odpowiedzialność INFOISINFO w kwestii organizacji reklam na witrynie www.infoisinfo.pl Zgadza się także na to, że INFOISINFO klasyfikuje reklamy na swojej witrynie według własnych reguł i wytycznych.
  4. Klient jest poinformowany i rozumie, że część subskrybowanych produktów "Przedsiębiorstw Premium" może wiązać się z podleganiem różnym wytycznym dla każdej reklamy. Z tego powodu INFOISINFO nie może zagwarantować określonego miejsca reklamy z wyjątkiem powiązania subskrypcji klienta z konkretnymi warunkami.
  5. Żądania zmian w reklamach będą realizowane zgodnie z sekcją 14.1 I za pośrednictwem formularza INFOISINFO lub w ramach "Szczegółowej Polityki Subskrypcji".
  6. Klient zgadza się na dostosowanie wcześniej objętych kontraktem usług do postępu technologicznego lub innych produktów, a także celem zwiększenia zasięgu lub podniesienia funkcjonalności bez konieczności wprowadzania znaczących zmian we wcześniej zawiązanym kontrakcie.
 5. Obowiązywanie i czas trwania
  1. Postanowienia umowy nabierają mocy i obowiązują od momentu jej zaakceptowania przez klienta, lecz nie jeśli INFOISINFO zgłosi brak zgody na relację komercyjną nie później niż w ciągu siedmiu dni od określonej daty.
  2. Kontrakt obowiązuje bezterminowo i zostanie odnowiony wraz z każdym zakontraktowanym okresem, jeśli klient nie zgłosi chęci jego zakończenia w zgodzie z postanowieniami klauzuli 14.2.
 6. Zobowiązania INFOISINFO
  1. Każda Reklama Premium zostanie zaprojektowana przez INFOISINFO.
  2. INFOISINFO, jako właściciel praw eksploatacyjnych, przekaże klientowi prawa do użytkowania różnych wyprodukowanych reklam, jednak z zastrzeżeniem do wykorzystania tylko na serwerze INFOISINFO, wyłącznie w warunkach wcześniej ustalonych w kontrakcie.
  3. Rozpowszechnianie reklamy rozpocznie się nie później niż trzydzieści dni po dostarczeniu przez klienta informacji, które zawierać ma reklama. Po dostarczeniu tych informacji INFOISINFO przez klienta przyjmuje się, że klient wyraża na to zgodę, jeśli nie stwierdzi inaczej.
 7. Zobowiązania Klientów
  1. Dostępność zasobów technicznych klienta:
   • a. Klient w celu zapewnienia prawidłowego i pełnego wykorzystania usługi musi posiadać potrzebne zasoby techniczne, elektroniczne i komputerowe. W związku z tym wyłącznie klient odpowiada za defekty lub niedogodności w świadczeniu usługi związane z awarią wykorzystywanych osobistych zasobów.
   • b. Klient wskaże, w razie potrzeby, dokładny dres URL witryny, do której nastąpić ma przekierowanie z reklamy i zrzeka się prawa pociągnięcia do odpowiedzialności INFOISINFO za zmiany w umiejscowieniu reklamy, które mogą wystąpić w związku z używaniem niestandardowych przeglądarek.
  2. Użytkowanie usług i ich zawartość:
   • a. Wszelkie zakontraktowane usługi są imienne i nie podlegają przekazaniu osobom trzecim. Klient zgadza się na i zobowiązuje do ochrony haseł dostarczonych przez INFOISINFO, przez co nie mogą być one używane przez osoby trzecie zgodnie z ustaleniami paragrafu a) w klauzuli 8.1 tej Ogólnej Polityki Subskrypcji.
   • b. Klient zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów, a w szczególności zachowania porządku publicznego, poszanowania godności ludzkiej oraz nie dopuszczać się dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, opinie, narodowość, niepełnosprawność lub inne względy osobiste i społeczne, chronić młodzież oraz dzieci, przestrzegać praw związanych z prywatnością osobistą i rodzinną, wolnością słowa oraz informacji.
   • c. Klient gwarantuje prawdziwość podanych informacji oraz ich aktualność i deklaruje, że treści reklam, znaki handlowe oraz inna własność intelektualna lub majątkowa stanowiące cześć tych treści lub zawierającej je witryny nie narusza żadnych praw innych osób oraz podmiotów, nie jest bezprawna lub obraźliwa, jest zgodna z prawdą i odpowiada jakości produktów oraz usług, a także posiada odpowiednie licencje lub uprawnienia wymagane przez prawo i zgodne z wymogami wszelkich profesjonalnych podmiotów w przypadku działalności regulowanej prawnie. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za potencjalne niedotrzymanie tych zobowiązań przy wyraźnym stwierdzeniu, że nieprawdziwość zawartych informacji nigdy nie pociągnie do odpowiedzialność INFOISINFO i zobowiązuje się wynagrodzić straty poniesione przez INFOISINFO w rezultacie sankcji nałożonych przez odpowiednie instytucje.
   • d. W razie zawarcia w reklamie treści odnoszących się do zakładów pieniężnych, konkursów lub innych promocji klient będzie postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami o grach losowych, zakładach i hazardzie, będzie działać z autoryzacją administracyjną, przyjmując wszelką odpowiedzialność i zabezpieczając INFOISINFO przed łamaniem przepisów lub odpowiedzialnością za takie działanie.
   • e. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za całą treść jego witryny oraz wiadomości napisane lub wysłane drogą elektroniczną, a także dostarczone dane, przyznając tym samym, że zawarcie reklam na www.infoisinfo.pl nie oznacza polecenia przez INFOISINFO zakupu lub wynajmu produktów lub usług klienta.
   • f. Klient jest poinformowany, że INFOISINFO nie jest odpowiedzialne za zarządzanie witryną klienta, ani przyjmowanie zamówień, przetwarzanie płatności, dostawy, odwołania czy zwroty, a także nie świadczy klientowi usług związanych z zamówieniami złożonymi przez witrynę klienta.
   • g. Klient odpowiada za to, że witryna nie zawiera żadnych treści, które są w posiadaniu lub na licencji INFOISINFO, w tym bez wyjątku reklam INFOISINFO, poza przypadkiem, w którym INFOISINFO podpisało umowę partnerską lub zawarło inną afiliację.
   • h. Klient daje INFOISINFO nieodwołalne prawo dostępu, indeksowania, kopiowania (cache) oraz wyświetlania (w związku z reklamami klienta) witryny oraz witryn powiązanych z ich profilem wszelkimi narzędziami lub automatycznymi mechanizmami, w tym robotów internetowych (pająków i pełzaczy). Ta licencja pozwoli INFOISINFO na tworzenie lub wyświetlanie całościowych lub częściowych kopii tekstu, grafik, obrazów, audio, wideo lub innych treści znalezionych na tych witrynach, w tym prawo do wyświetlania i tworzenia miniatur.
   • i. Klient autoryzuje INFOISINFO do wykonywania kopi zapasowych reklam wykonanych w formacie elektronicznym i zleconych w trakcie obowiązywania kontraktu.
   • j. Klient otrzyma dostęp do panelu kontrolnego, z którego zarządzać może rejestracją, modyfikowaniem oraz innymi aspektami swojego profilu.
   1. INFOISINFO posiada prawa do własności intelektualnej lub jest w posiadaniu niezbędnych licencji lub upoważnień do działania na nazwach domen. Znakach handlowych i logach, aplikacjach, informacjach i programach komputerowych powiązanych z witryną i korespondującą technologią, a także jej treściami.
   2. Treści tej witryny (w tym projekty, aplikacje, obrazy, kod źródłowy…) są chronione prawami majątkowymi i intelektualnymi.
   3. Treść ta nie może być używana, reprodukowana, kopiowana lub transmitowana w żadnej formie bez wyraźnego zezwolenia ze strony INFOISINFO.
   4. Klient daje INFOISINFO darmową, niewyłączną i uniwersalną licencję na wykorzystanie i eksploatację w celu publikacji, modyfikacji, transformacji, kompilacji i publicznej komunikacji w jakiejkolwiek formie, bez ograniczenia geograficznego ani czasowego treści opublikowanych przez każdego klienta na jego witrynie.
   5. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za treść witryny i odpowiada za posiadanie upoważnień oraz zezwoleń wymaganych do publikacji treści, wyłączając wszelką odpowiedzialność INFOISINFO. Klient jest poinformowany oraz zgadza się na to, że wszystkie treści są publikowane na jego wyłączną odpowiedzialność. W związku z tym będzie odpowiadać za wszelkie sankcje lub odszkodowania wynikające z treści reklamowych.
 8. Warunki dostępu do i użytkowania usług
  1. Użytkowanie wszelkich usług podlegać będzie następującym warunkom:
   • a. Dostęp odbywa się za pośrednictwem przeglądarki klienta i przy użyciu dostarczonego mu hasła. Hasła te są poufne i indywidualne, zatem muszą być bezpiecznie przechowywane i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Klient w pełni odpowiada za jakiekolwiek użycie jego indywidualnych haseł, wyłączając z odpowiedzialności INFOISINFO.
   • b. Dostęp do usługi może zostać odmówiony klientowi, który nie przestrzegał swoich powinności i zobowiązań.
  2. Klient odpowiada za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego korzystania z usług.
  3. IINFOISINFO, właściciel usługi, w celu zagwarantowania klientowi jego praw może:
   • a. Nadzorować usługę, respektując prywatność klienta oraz komunikacji.
   • b. Tymczasowo zawiesić usługę bez wcześniejszego powiadomienia ze względów technicznych lub prawnych, które podane zostaną na http://www.infoisinfo.pl/polityka-subskrypcji jeśli będzie to technicznie możliwe.
   • c. Zmieniać warunki świadczenia usługi, kiedy wymagają tego względy techniczne lub wejście w życie nowych przepisów – w przypadku obu okoliczności zostanie podana informacja na wymienionej powyżej witrynie INFOISINFO.
   • d. Dodawać lub usuwać usługi internetowe lub powiązane informacje, które mogą być nielegalne lub obraźliwe.
  4. INFOISINFO autoryzuje klienta do wykorzystania chronionych prawem własności intelektualnej aplikacji zainstalowanych na serwerze INFOISINFO. Poza tym INFOISINFO nie zezwala na inne wykorzystanie, zabraniając reprodukcji w części lub całości, przetwarzania, transmitowania, wypożyczania lub innej formy transferu bez wyrażenia pisemnej zgody.
 9. Cena i płatności
  1. W związku z zamówionymi usługami klient uiszczać będzie podlegającą opodatkowaniu opłatę w wysokości ustalonej w kontrakcie przez ustalony okres.
  2. Klient zgadza się na uiszczanie opłaty za dostarczane usługi. W przypadku braku płatności INFOISINFO ma prawo odmówić wszelkich żądań klienta i możliwość anulowania innych nieświadczonych usług. Co więcej, klient upoważnia INFOISINFO do zakończenia kontraktu i wyrównania poniesionych strat.
  3. Opóźnienie dokonania płatności przez klienta upoważnia INFOISINFO, nie wymagając wcześniejszego powiadomienia, do tymczasowego zawieszenia wyświetlania zamówionych reklam. Jeśli opóźnienie wynosi więcej niż dwa miesiące, klient upoważnia INFOISINFO do zaprzestania publikacji wspomnianych treści reklamowych.
  4. Wszelkie zażalenia klienta związane z obciążeniami jego rachunku należy zgłosić do INFOISINFO w ciągu 30 dni po dokonaniu płatności zgodnie z Warunkiem 11.1.
 10. Poufność i ochrona danych
  1. Treść kontraktu i wszelkie informacje oraz dokumentacja wymieniane przez obie strony są poufne w trakcie swojego obowiązywania, poza danymi związanymi z rozpowszechnianiem treści reklamowych, danych podlegających autoryzowanej przez klienta cesji lub informacji klientów z niespłaconymi długami.
  2. Wszelkie dane osobiste zawarte w dokumentacji kontraktu pomiędzy obiema stronami staną się częścią pliku należącego do INFOISINFO w celu zarządzania relacją komercyjną oraz przekazywania najnowszych wiadomości o produktach i usługach.
  3. Klient ma prawo dostępu, poprawy, anulowania lub zaprzeczenia w kwestii danych jeśli to konieczne poprzez wysłanie listu do COMERLEADS, SL, Alejandro González, 5-28028 Madryt, który wymaga jedynie poprawnego stwierdzenia swojej tożsamości.
  4. INFOISINFO nie będzie zajmować się danymi osobistymi klienta w kontekście usług opisanych w tym kontrakcie.
  5. Klient zgadza się na otrzymywanie wiadomości komercyjnych dotyczących produktów oraz usług oferowanych przez INFOISINFO wszelkimi środkami, w tym elektronicznymi.
 11. Wymagania i odszkodowania
  1. Wymagania:
   • a. INFOISINFO uznaje prawo klienta do rozwiązywania problemów związanych z kontraktem za pomocą prostych procedur polegających na ujawnieniu informacji (poprzez metodę pozwalającą na weryfikację tożsamości składającego zażalenie), treści zażalenia i jego daty. Po zgłoszeniu problemu INFOISINFO natychmiast przejdzie do udzielenia odpowiedzi.
   • b. NFOISINFO rozwiązuje problemy związane z kontraktem oraz przyjmuje zażalenia dzięki biurowi obsługi klienta. Usługa ta świadczona może być przez INFOISINFO lub osobę trzecią.
   • c. Zażalenia, do których odnosi się poprzedni paragraf należy przesyłać mailem na adres infoisinfo@infoisinfo.pl Mogą również zostać przesłane pocztą tradycyjną na adres:
    • COMERLEADS, S.L.
    • Complaints Resolution Service
    • Alejandro González, 5 - 28028 - Madryt
   • d. Sformułowanie zażalenia w jakiejkolwiek formie nie zwalnia klienta z uiszczania opłaty za usługę.
  2. Odszkodowania:
   • a. INFOISINFO jest odpowiedzialne za błędy oraz przeoczenia w treści, które obie strony uznają za niezbędne dla świadczenia usług reklamowych i które wykluczają efektywność reklamy. INFOISINFO zaakceptuje odpowiedzialność tylko w wypadku, gdy błędy przypisane INFOISINFO zostaną zgłoszone przez klienta w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia reklamy. W takim wypadku INFOISINFO naprawi wymienione błędy w ciągu co najwyżej siedmiu dni.
   • b. Klient zgadza się na wyłączenie INFOISINFO i jego dostawców, licencjodawców, licencjobiorców, podwykonawców, przedstawicieli, prawników oraz pracowników z odpowiedzialności wynikającej z nieprawidłowego korzystania z usługi lub złamania postanowień ustalonych w kontrakcie, w tym bez ograniczenia naruszenia jakichkolwiek oświadczeń lub zapewnień. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania za szkody, które powinno zostać wypłacone INFOISINFO lub osobom trzecim.
 12. Wyłączenie gwarancji
  1. Klient zgadza się na to, że użytkować będzie objęte kontraktem usługi na własne ryzyko. INFOISINFO i dostawcy informacji, licencjodawcy, licencjobiorcy, pracownicy, przedstawiciele, prawnicy i podwykonawcy nie gwarantują rezultatów pod względem minimalnej liczby użytkowników lub sukcesu reklamy klienta, ani żadnych informacji, produktu czy usługi dostarczanej w związku z INFOISINFO.
  2. INFOISINFO wyłącza, w imieniu własnym oraz dostawców, licencjodawców, licencjobiorców, podwykonawców, konsultantów, przedstawicieli, menedżerów i/lub pracowników wszelkie gwarancje, w tym dotyczące, choć nie wyłącznie: (1) dostępności, stosowności lub treści zakontraktowanej usługi i/lub informacji, produktów lub usług dostępnych dzięki tej usłudze; (2) satysfakcjonującej jakości, zdatności handlowej i/lub przydatności w konkretnym celu.
 13. Odpowiedzialność
  1. Odpowiedzialność INFOISINFO, a także dostawców, licencjodawców, licencjobiorców, pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców są działania, które można im przypisać będzie wyłączna za bezpośrednie straty poniesione ze względu na brak dostarczenia, błędy, pominięcia, przerwy, straty, obciążenia, brak dostawy, wirus komputerowy, zniszczenie, nieautoryzowany dostęp, zmianę lub nielegalne wykorzystanie plików. Odpowiedzialność finansowa za spowodowane straty sięgać może podwojonej kwoty netto zafakturowanej ceny reklamy lub reklam, na które wpłynął błąd lub naruszenie kontraktu oraz zmniejszenia ceny rzeczonej reklamy proporcjonalnie do popełnionego błędu.
  2. INFOISINFO oraz dostawcy, licencjodawcy, licencjobiorcy, pracownicy, przedstawiciele, prawnicy lub podwykonawcy nie będą odpowiedzialni za przypadkowe, bezpośrednie lub pośrednie straty spowodowane użytkowaniem zakontraktowanych usług przez osoby trzecie lub powiązane witryny, a także działania i błędy dostarczone przez INFOISINFO osobom trzecim poprzez umowy.
  3. INFOISINFO nie jest odpowiedzialne za braki lub opóźnienia w funkcjonowaniu wynikające ze strajków pracowników lub lokautów, ograniczenia dostaw, zamieszek, aktów terroryzmu, powstania, pożaru, powodzi, burzy, eksplozji, trzęsienia ziemi, awarii Internetu, wirusa komputerowego, wojny, działań rządowych lub innego zdarzenia, które zgodnie z rozsądkiem znajduje się poza kontrolą INFOISINFO.
 14. Zmiany w kontrakcie i rezygnacje
  1. W celu modyfikacji reklam wyświetlanych przez INFOISINFO żądanie powinno zostać przesłane jedną z następujących metod: a) Po przygotowaniu na witrynie www.infoisinfo.pl lub b) na adres e-mail infoisinfo@infoisinfo.pl.
  2. Klient może zrezygnować z kontraktu poprzez:
   • Narzędzia wymienione w poprzedniej klauzuli lub wiadomość na adres wymieniony w klauzuli 2.2. w przypadku poczty tradycyjnej. INFOISINFO nie uznaje wiadomości otrzymanych innymi środkami.
  3. Kiedy inne reklamy lub produkty są objęte kontraktem w ramach Oferty Specjalnej lub Pakietu Promocyjnego, w żadnym przypadku nie będzie możliwa częściowa rezygnacja.
  4. INFOISINFO zastrzega prawo do anulowania, odmowy lub zawieszenia reklamy w następujących przypadkach:
   • a. Jest to wymagane przez władze prawne lub administracyjne.
   • b. Zawartość reklamy jest obsceniczna, obraźliwa lub sprzeczna z zaleceniami redakcyjnymi witryny lub może zaszkodzić reputacji www.infoisinfo.pl lub osób trzecich.
   • c. Kiedy ta sama reklama wykorzystywana jest przez dwóch lub więcej profesjonalistów, przedsiębiorstwa lub korporacje, które nie są powiązane, a jedynym celem tego działania jest podział opłaty za reklamę. W takim przypadku centra handlowe lub podobne biznesy nie będą mogły zawrzeć w swoich reklamach odniesień do należących do nich sklepów czy firm.
   • d. kiedy INFOISINFO wykryje bezpośrednią lub pośrednią zależność pomiędzy klientem a klientami, którzy są dłużnikami INFOISINFO. Przez „zależność” rozumie się tu: (i) używanie przez klienta tego samego numeru telefonu, adresu, adresu e-mail, nazwy lub jakiegokolwiek elementu wcześniej zaklasyfikowanego jako należący do dłużnika, poza przypadkiem, w którym INFOISINFO wydało na to wyraźną zgodę. I/lub (ii) kiedy korporacja przejmie rolę administratora, partnera i/lub przedstawiciela dłużnika.
 15. Zmiany Ogólnej Polityki Subskrypcji
  1. INFOISINFO ma prawo do wprowadzania zmian w obowiązującej Ogólnej Polityce Subskrypcji, jeśli zajdzie taka potrzeba. W takim przypadku zmiany zostaną ogłoszone pod adresem http://www.infoisinfo.pl/polityka-subskrypcji wraz z podaniem przyczyny ich wprowadzenia. Za powody wystarczające do uzasadnienia wprowadzenia zmian uznaje się:
   • a. Zwiększenie zasięgu lub liczby usług dostępnych dla klientów lub ich ulepszenie.
   • b. Dostosowanie objętych kontraktem usług do rozwoju nowych technologii.
   • c. Dostosowanie jakiejkolwiek klauzuli do aktualnie obowiązującego prawa.
  2. Ogólne lub szczegółowe warunki nie mogą być modyfikowane bez wyraźnej pisemnej zgody. Zmienione warunki obowiązują od czasu publikacji, także umowy zawarte po tym czasie podlegają zmienionym warunkom.
  3. W związku z powyższym zalecamy sprawdzenie, czy Warunki nie uległy zmianie przed podpisaniem kontraktu z INFOISINFO.
 16. Kompetencja prawna i obowiązujące prawo
  1. Obowiązującym prawem jest legislacja hiszpańska.
  2. Sądy i Trybunały w Madrycie są jedyną właściwą władzą, która rozpatrywać może spory lub procesy dotyczące interpretacji lub wykonania postanowień umowy.