Nota Prawna

WARUNKI UŻYTKOWANIA PORTALU

1. Nota prawna, informacje i zgoda

Warunki prawne i informacja (zwane dalej „Warunkami Prawnymi”) określa korzystanie z usług portalu Internetowego "www.infoisinfo.pl" (zwanego dalej „Witryną”), które Comerleads, SL (zwane dalej "Comerleads") udostępnia użytkownikom Internetu.


Comerleads, mające siedzibę przy Calle Alejandro González 5, 6 º B, 28028, Madryt, Hiszpania, o numerze CIF B 85753614.

Korzystanie z tej Witryny nadaje odwiedzającemu status użytkownika tej witryna internetowej (dalej zwanego „Użytkownikiem”) i nakłada pełne oraz pozbawione zastrzeżeń zaakceptowanie każdego postanowienia zawartego w tej Nocie Prawnej udostępnionej przez Comerleads podczas odwiedzin użytkownika. W związku z tym użytkownik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z Polityką Prywatności przy każdorazowym odwiedzeniu strony ze względu na możliwość wprowadzenia zmian.


Użytkowanie niektórych usług oferowanych przez tę Witrynę podlega szczególnym warunkom (zwanym dalej „Warunkami”), które, w niektórych przypadkach, zastępują, uzupełniają i/lub zmieniają postanowienia Noty Prawnej. Toteż przed skorzystaniem z tych usług, użytkownik musi także przeczytać powiązane Warunki.

W dodatku użytkowanie tej witryny internetowej podlega wszystkim notom, przepisom oraz instrukcjom przedstawionym Użytkownikowi przez Comerleads, które zastępują, uzupełniają i/lub modyfikują tę Notę Prawną.

2. Przedmiot

Przez Witrynę Comerleads daje użytkownikom dostęp i możliwość korzystania z różnych usług oraz treści (zwanych dalej „Usługami”) udostępnionych przez Comerleads lub osoby trzecie.

3. Warunki Dostępu do i użytkowania witryny

3.1. Darmowy dostęp i użytkowanie witryny

Według postanowień Comerleads Usługi są darmowe dla użytkowników. Jednakże niektóre z usług oferowanych przez Comerleads lub osoby trzecie na Witrynie podlegają opłacie w wysokości ustalonej w Istotnych Warunkach.


3.2. Rejestracja użytkownika

Z założenia postanowienia dotyczące Usług nie wymagają wcześniejszej subskrypcji lub rejestracji użytkownika. Jednakże, Comerleads warunkuje korzystanie z pewnych Usług wcześniejszym zakończeniem wspomnianej rejestracji użytkownika. Co więcej Comerleads oferuje użytkownikom usługi, z których korzystanie wymaga wypełnienia kolejnych dokumentów. Wspomniana rejestracja przebiega dokładnie według opisu podanego w ramach samej usługi lub opisujących ją warunkach.

W celu uzyskania dostępu i/lub korzystania z pewnych usług jako zarejestrowany użytkownik, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło, zobowiązując się do uważnego korzystania z obu (nazwy użytkownika i hasła) oraz utrzymania ich poufności w kontekście szkód spowodowanych ich niewłaściwym użytkowaniem i zaniedbaniem.


3.3. Recenzje Użytkownika

Nasza witryna oferuje możliwość komentowania reklamowanych przedsiębiorstw, produktów oraz usług. Comerleads nie odpowiada za opinie lub komentarze użytkownika, który jest zobowiązany nie publikować komentarzy oraz działań, które są: (I) zniesławiające, nieprawidłowe, fałszywe, znieważające, oszczercze, lekceważące, napastliwe, obraźliwe, domyślnie lub wyraźnie seksualne, zawierające groźby, szykanujące, rasistowskie, seksistowskie, dyskryminujące z jakiegokolwiek powodu, naruszające obyczaje, porządek publiczny, fundamentalne prawa, wolności publiczne, godność, prywatność lub wizerunek osób trzecich oraz obowiązujące przepisy w ogóle, a także/lub nielegalne lub naruszające prawa osób trzecich. (II) Przekazy korespondencji reklamowej, SPAMu, wiadomości o celach komercyjnych lub niechciana korespondencja masowa o treściach wprowadzających w błąd, fałszywych, a także wiadomości promujące nielegalne obraźliwe, zawierające groźby, obsceniczne, zniesławiające lub oszczercze zachowania. (III) Przedstawiające praktyczne informacje o nielegalnej działalności. (IV) Dotyczące działalności komercyjnej lub reklamowej, nawet w przypadku braku korzyści majątkowych.(V) Zawierające informacje osobiste osób trzecich wymagające zgody ich podmiotu. Użytkownik będzie odpowiedzialny prawnie i finansowo wobec Comerleads lub osób trzecich za szkody, które mogą być spowodowane nieprzestrzeganiem tych zobowiązań. Witryna pozwala na wydawanie i publikacje opinii pozytywnych lub negatywnych o biznesach/serwisach/produktach. Comerleads nie jest zaangażowane w opinie użytkowników. Jednakże nie publikuje oraz usuwa recenzje, które nie spełniają powyższych warunków, nie biorąc odpowiedzialności oraz nie gwarantując poprawności opinii, które mogą być wyrażane przez użytkowników na tej witrynie.


3.4. Poprawność informacji

Wszelkie informacje dostarczone przez Użytkownika za pośrednictwem Usług musza być prawdziwe. W tym celu Użytkownik gwarantuje autentyczność wszystkich danych dostarczonych po wypełnieniu formularzy koniecznych do subskrypcji Usług. Co więcej odpowiedzialnością Użytkownika jest stałe aktualizowanie informacji dostarczonych Comerleads tak, aby zawsze odpowiadały prawdziwej sytuacji użytkownika. Niezależnie od sytuacji Użytkownik będzie wyłącznie odpowiedzialny za nieprawdziwe bądź niepoprawne stwierdzenia, a także szkody wyrządzane osobom trzecim oraz Comerleads w związku z tymi informacjami.


3.5. Niepełnoletni

W celu korzystania z usług witryny nieletni muszą uzyskać pozwolenie rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, którzy będą odpowiedzialni za wszystkie działania wykonane przez dzieci pozostające pod ich opieką.

Pełna odpowiedzialność w zakresie określenia dokładnych treści i usług, do których dostęp mają niepełnoletni zależy od dorosłych opiekujących się nimi. Jako że Internet pozwala na dostęp do treści, które mogą nie być odpowiednie dla niepełnoletnich, informujemy użytkowników, że istnieją narzędzia, w tym oprogramowanie filtrujące, które ograniczają dostępną treść i choć nie są niezawodne, są szczególnie użyteczne do kontroli i ograniczania materiałów, które są dostępne dla niepełnoletnich.


3.6. Zobowiązanie do właściwego użytkowania witryny oraz usług

Użytkownik zgadza się na użytkowanie Witryny oraz Usług zgodnie z prawem, tymi Zasadami Prawnymi, Warunkami pewnych usług oraz innymi notami, przepisami użytkowania i przedstawionymi instrukcjami, a także poczuciem moralności oraz ogólnie akceptowanymi zasadami moralności i porządku publicznego. W tym celu Użytkownik nie będzie wykorzystywać Usług do celów nielegalnych, zabronionych w tej nocie prawnej, dyskryminujących prawa oraz interesy innych, krzywdzących dla ich wizerunków i/lub na płaszczyźnie profesjonalnej lub w jakikolwiek sposób do uszkodzenia, wyłączenia, przeciążenia lub zapobiegnięcia normalnego korzystania z Usług, wyposażenia Kub dokumentów, plików oraz wszystkich danych przechowywanych na jakimkolwiek komputerze (hakowania) Comerleads, innych Użytkowników lub jakiegokolwiek użytkownika Internetu (sprzętu oraz oprogramowania).

Szczególnie, w sensie sugerującym a nie wyczerpującym, Użytkownik zgadza się nie przesyłać, rozpowszechniać lub udostępniać osobom trzecim informacji, danych, treści, wiadomości, grafik, rysunków, Olików dźwiękowych i/lub obrazów, fotografii, nagrań, oprogramowania oraz, ogólnie, jakichkolwiek materiałów, które:

(a) W jakikolwiek sposób są sprzeczne z, pomniejszają lub lamią podstawowe prawa oraz wolności publiczne uznane w Konstytucji, traktatach międzynarodowych oraz innych przepisach legislacyjnych.

(b) Powodują, podżegają do lub promują przestępcze, zniesławiające, oszczercze, agresywne zachowania lub ogólnie sprzeczne z prawem, moralnością i powszechnie przyjętym dobrym zwyczajem oraz polityką publiczną.

(c) Powodują, podżegają lub promują działania, postawy lub myśli dyskryminujące pod względem płci, rasy, religii, zasad, wieku lub stanu zdrowia.

(d) Zawierają, pozwalają dotrzeć do lub dają dostęp do produktów, przedmiotów, wiadomości powiązanych z działaniami przestępczymi, obraźliwymi lub ogólnie sprzecznymi z prawem, moralnością i powszechnie przyjętym dobrym zwyczajem oraz polityką publiczną.

(e) Prowadzą lub mogą prowadzić do niemożliwego do zaakceptowania stanu niepokoju lub strachu.

(f) Powodują lub podżegają do działań groźnych, niebezpiecznych, lub szkodliwych dla zdrowia i równowagi psychicznej.

(g) Są fałszywe, dwuznaczne, niedokładne, przesadzone nieaktualne, przez co zwodzą lub mogą zwodzić co do celu, intencji lub celu komunikacji.

(h) Są chronione jakimikolwiek prawami własności intelektualnej należącej do osób trzecich, podczas gdy Użytkownik nie uzyskał od właścicieli koniecznego pozwolenia na ich wykorzystanie dokonane lub proponowane.

(i) Naruszają poufne informacje osób trzecich.

(j) Sprzeciwiają się prawu do godności, prywatności osobistej lub rodzinnej lub wizerunku ludzkiego.

(k) W jakikolwiek sposób naruszają wiarygodność Comerleads lub osób trzecich.

(l) Naruszają przepisy dotyczące prywatności komunikacji.

(m) Stanowią, w tym przypadku, nielegalne reklamy, zwodnicze lub nieuczciwe oraz ogólnie stanowią nieuczciwą konkurencję.

(n) Zawierają wirusy lub inne fizyczne lub elektroniczne elementy, które mogą uszkodzić lub zakłócić normalne funkcjonowanie sieci, systemu lub wyposażenia komputerowego (sprzętu oraz oprogramowania) Comerleads i osób trzecich lub mogą uszkodzić dokumenty elektroniczne i pliki przechowywane na ich komputerach.

(o) Powodują ze względu na swoje cechy (format, długość itp.) trudności w normalnym funkcjonowaniu Serwisu.


3.7. Zobowiazanie do prawidłowego użytkowania treści

Zgodnie z ustaleniami klauzuli 3.6 Użytkownik zgadza się na użytkowanie treści dostępnych dla użytkowników Witryny, w tym, choć nie tylko, tekstu, fotografii, grafik, obrazów, ikon, technologii, oprogramowania, linków oraz innych treści audiowizualnych lub dźwiękowych, a także projektów graficznych i kodu źródłowego (zwanych dalej „Treścią”) w zgodzie z prawem, tą Notą Prawną, Warunkami pewnych Usług oraz innymi notami, przepisami użytkowania i przedstawionymi instrukcjami, poczuciem moralności i ogólnie akceptowanymi zasadami moralności i porządku publicznego, a w szczególności zgadza się nie:

(a) reprodukować, kopiować, dystrybuować, udostępniać lub przekazywać publicznie w inny sposób, zmieniać lub modyfikować Treści, chyba że posiada pozwolenie właściciela praw autorskich lub jest prawnie upoważniony do tego.

(b) usuwać, manipulować lub w jakikolwiek sposób zmieniać znaki autorskie lub inne dane identyfikacyjne zastrzeżonych przez Comerleads praw, właścicieli, odcisków palców lub innych technicznych środków ustanowionych w celach rozpoznawczych.

Użytkownik powstrzyma się od zdobywania lub prób zdobycia treści przy wykorzystaniu środków lub procedur innych niż te, które jako odpowiednie zostały udostępnione w tym celu na stronach zawierających Treść lub ogólnie środków używanych w Internecie dla tych celów z zastrzeżeniem, że nie stanowią zagrożenia mogącego uszkodzić lub uniedostępnić Witrynę, Usługi i/lub Treść.


3.8. korzystanie z usług oferowanych przez witrynę w zgodzie z polityką antyspamową comerleads

Użytkownika zobowiązuje się powstrzymać się od:

(i) zbierania danych dla celów reklamowych i przesyłania jakichkolwiek reklam i komunikatów mających na celu sprzedaż lub inne działania komercyjne bez wcześniejszego zgłoszenia lub zgody,

(ii) wysyłania do grupy ludzi niechcianych wiadomości, na które nie wyrażono zgody,

(iii) wysyłania niechcianych łańcuszków listowych lub elektronicznych śmieci

(iv) używania list dystrybucyjnych, do których Usługi dają dostęp do wykorzystania Kategorii do celów wymienionych w paragrafach (i) do (iii) oraz powyżej.

(v) udostępnienia osobom trzecim dla jakichkolwiek celów danych z list mailingowych.

Użytkownicy lub osoby trzecie skrzywdzeni otrzymywaniem niechcianych wiadomości wysłanych do wielu osób mogą zgłosić to Comerleads, wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: infoisinfo@infoisinfo.pl

4. Brak Licencji

Wszystkie znaki handlowe, nazwy handlowe oraz loga pojawiające się na Witrynie są własnością Comerleads lub osób trzecich, a ich użytkowanie lub dostęp do Witryny i/lub Usług nie daje Użytkownikowi żadnych praw do tych znaków handlowych, nazw handlowych i logo.

Co więcej treści są zastrzeżone przez Comerleads lub osoby trzecie i nie należą doUżytkownika, a w ramach ustaleń tej Noty Prawnej żadne z jego praw dotyczących lub mogących dotyczyć Treści nie wykracza poza to, co konieczne do właściwego użytkowania Witryny i Usług.

5. Wyłączenie odpowiedzialności prawnej i finansowej

5.1. Wyłączenie odpowiedzialności prawnej i finansowej w zakresie gwarancji dotyczących działania portalu i usług

5.1.1. Dostępność i ciągłość, użyteczność i zawodność

Comerleads nie gwarantuje dostępności i ciągłego działania Witryny oraz jej Usług. Kiedy będzie to możliwe, Comerleads powiadomi o przerwie w działaniu Witryny oraz Usług. Comerleads nie gwarantuje użytkowania Witryny oraz Usług w żadnym określonym celu, ani jej niezawodności a szczególnie, lecz nie tylko, tego, że użytkownicy Witryny i Usług będą mieli dostęp do różnych stron składających się na Witrynę lub tych, z których świadczone są usługi.

Comerleads wyłącza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane brakiem dostępności lub ciągłości funkcjonowania Witryny i usług, nielegalnym użytkowaniem witryny i usług przez użytkowników, zawodnością witryny i usług, a w szczególności, choć nie tylko, niepowodzeniem z dostępem do różnych stron witryny lub tych, z których świadczone są usługi.


5.1.2. Prywatność i bezpieczeństwo korzystania z witryny i usług

Comerleads nie gwarantuje prywatności i bezpieczeństwa korzystania z Witryny i Usług, a w szczególności nie gwarantuje, że nieupoważnione osoby trzecie zapoznają się z warunkami, sposobem, charakterystyką, okolicznościami korzystania z Witryny i Usług znanymi użytkownikom.

Comerleads wyłącza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające ze stopnia znajomości warunków, sposobu, charakterystyki i okoliczności korzystania z portalu i usług znanych użytkownikom.


5.2. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i odpowiedzialności za treści

5.2.1. Jakość

Comerleads nie kontroluje lub gwarantuje wolności Treści od wirusów lub innych elementów, które mogą zmienić działanie systemu (sprzętu i oprogramowania) lub dokumentów elektronicznych i plików przechowywanych na komputerze.


5.2.2. Legality, reliability and utility

Comerleads nie gwarantuje legalności, wiarygodności ani użyteczności Treści.

Comerleads wyłącza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą powstać w rezultacie wysyłania, dystrybucji, przechowywania, udostępniania, odbioru lub dostępu do treści, a szczególnie, choć nie wyłącznie za szkody, które mogą wynikać z:

(a) Nieprzestrzegania prawa, moralności i ogólnie akceptowanych zasad moralnych lub porządku publicznego w wyniku wysyłania, dystrybucji, przechowywania, udostępniania, odbioru lub dostępu do treści,

(b) Naruszenia własności intelektualnej, sekretów handlowych, jakichkolwiek zobowiązań kontraktowych, prawa do godności, prywatności osobistej lub rodzinnej i wizerunku osobistego, praw własności i wszystkich innych należących do osób trzecich w wyniku wysyłania, dystrybucji, przechowywania, udostępniania, odbioru lub dostępu do treści,

(c) Dokonania aktów nieuczciwej konkurencji i nielegalnej reklamy w wyniku wysyłania, dystrybucji, przechowywania, udostępniania, odbioru lub dostępu do treści,

(d) Braku prawdziwości, dokładności, kompletności, istotności lub aktualności treści,

(e) Nieadekwatności jakiegokolwiek rodzaju celu lub spełnienia oczekiwań wytworzonych przez treść,

(f) Niepowodzenia, opóźnionego wykonania lub zerwania z jakiegokolwiek powodu zobowiązań związanych z kontraktami osób trzecich z osobami trzecimi dzięki lub w powiązaniu z dostępem do treści,

(g) Defektów wszelkiego typu treści wysyłanych, dystrybuowanych, udostępnianych lub inaczej transmitowanych, odbieranych, nabytych lub takich, do których zyskano dostęp poprzez witrynę lub usługi.


5.2.3. Prawdziwość, dokładność, kompletność i aktualność

Comerleads nie gwarantuje prawdziwości, dokładności, kompletności aktualności treści witryny wygenerowanych przez pracowników Comerleads lub użytkowników Witryny, którzy publikują swoje poglądy na witrynie.

Comerleads wyłącza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wynikać z braku prawdziwości, dokładności, kompletności lub aktualności treści.


5.3. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz odpowiedzialności za usługi dostarczane przez osoby trzecie za pośrednictwem portalu

5.3.1. Jakość

Comerleads nie kontroluje lub nie gwarantuje wolności od wirusów lub innych elementów w ramach usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Portalu, które mogą powodować zmiany w systemie (oprogramowaniu i sprzęcie) lub elektronicznych dokumentach i plikach przechowywanych w systemie komputerowym.

Comerleads wyłącza wszelką odpowiedzialność za straty spowodowane obecnością wirusów lub obecnością innych elementów niekorzystnie wpływających na usługi świadczone przez osoby trzecie za pośrednictwem witryny, które mogą spowodować zmiany w systemie komputerowym, dokumentach elektronicznych i plikach użytkownika.


5.3.2. Legalność, wiarygodność i użyteczność

Comerleads nie gwarantuje legalności, wiarygodności i użyteczności usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem portalu.

Comerleads wyłącza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z usług świadczonych przez usługi trzecie za pośrednictwem witryny, a w szczególności, choć nie wyłącznie za szkody, które mogą wynikać z:

(a) Nieprzestrzegania prawa, moralności i ogólnie akceptowanych zasad moralnych lub porządku publicznego wynikających ze świadczenia usług przez osoby trzecie za pośrednictwem witryny,

(b) Naruszenia własności intelektualnej, sekretów handlowych, jakichkolwiek zobowiązań kontraktowych, prawa do godności, prywatności osobistej lub rodzinnej i wizerunku osobistego, praw własności i wszystkich innych należących do osób trzecich w wyniku świadczenia usług przez osoby trzecie za pośrednictwem witryny,

(d) Braku prawdziwości, dokładności, kompletności, istotności lub aktualności treści wysyłanych, dystrybuowanych, przechowywanych, otrzymanych, nabytych lub dostępnych poprzez usługi świadczone przez osoby trzecie za pośrednictwem witryny,

(e) Nieadekwatności do jakiegokolwiek celu i rozczarowania oczekiwań wytworzonych usługi świadczone przez osoby trzecie za pośrednictwem witryny,

(f) Niepowodzenia, opóźnienia w wypełnieniu, wadliwego wypełnienia lub zerwania z jakiegokolwiek powodu zobowiązań i kontraktów z osobami trzecimi związanych ze świadczeniem usług za pośrednictwem witryny,

(g) Wad i defektów wszelkich usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem witryny.


5.5. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i odpowiedzialności za korzystanie z witryny, usług i treści przez użytkowników

Comerleads nie jest zobowiązane do kontrolowania i nie kontroluje sposobu korzystania z witryny, Usług i Treści przez użytkowników. W szczególności Comerleads nie gwarantuje, że użytkownicy korzystają z Witryny, Usług i Treści zgodnie z tą Notą Prawną i, gdzie to istotne, z obowiązującymi szczególnymi warunkami lub tego, że robią to w sposób sumienny i rozważny. Comerleads nie jest zobowiązane do sprawdzania i weryfikacji tożsamości użytkowników lub dokładności, aktualności, kompletności lub autentyczności danych, które użytkownicy dostarczają lub publikują o sobie lub innych użytkownikach.

Comerleads wyłącza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wynikać z korzystania ze świadczonych usług i treści przez użytkowników lub mogą wynikać z braku dokładności, aktualności, kompletności i/lub autentyczności informacji, które użytkownicy dostarczają innym użytkownikom o sobie, a szczególnie, choć nie wyłącznie za szkody jakiegokolwiek mogące wynikać z podszywania się pod inną osobę przez Użytkownika w jakiegokolwiek rodzaju komunikacji za pośrednictwem witryny.


6. Ochrona danych osobistych

W celu korzystania z pewnych Usług Użytkownik musi najpierw dostarczyć Comerleads pewne dane osobiste (zwane dalej „Danymi Osobistymi”). Comerleads przetworzy te dane automatycznie zgodnie z celami i pod warunkami określonymi przez Politykę Prywatności

Comerleads przyjęło poziomy bezpieczeństwa ochrony danych wymagane przez prawo i dokłada starań do instalowania innych środków oraz dodatkowych technik zabezpieczających. Jednakże użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są niezawodne.

7. Procedura w przypadku bezprawnych kategorii

W przypadku, kiedy Użytkownik lub osoba trzecia uważa, że istnieją fakty lub okoliczności ujawniające nielegalność wykorzystania jakichkolwiek Treści i/lub powiązane z działaniami dotyczącymi stron internetowych lub dostępne za pośrednictwem Portalu, a w szczególności naruszenia prawa własności intelektualnej (patentów, projektów przemysłowych, znaków handlowych, nazw handlowych itp.) lub innych praw, należy wysłać zgłoszenie do Comerleads zawierające, co następuje:

(a) Dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;

(b) Opis domniemanego nielegalnego działania prowadzonego na Witrynie, a w szczególności w przypadku domniemanego naruszenia praw, a także dokładne i szczegółowe wskazanie chronionych treści oraz ich umiejscowienia na witrynie internetowej;

(c) Fakty lub okoliczności ujawniające nielegalność tych kategorii;

(d) W przypadku naruszenia praw własnoręczny podpis lub jego ekwiwalent wraz z danymi osobowymi właściciela naruszonych praw lub osoby upoważnionej do podejmowania czynności w jego imieniu;

(e) Wyraźne stwierdzenie na odpowiedzialność zgłaszającego poprawności informacji zawartych w zgłoszeniu, nielegalności wykorzystania treści lub wykonania opisanych Kategorii.

8. Wycofanie i zawieszenie usług

Comerleads ma prawo wycofać lub zawiesić w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia oferowane usługi w przypadku, gdy użytkownik narusza ustalenia tej Noty Prawnej.

9. Okres działania i jego zakończenie

Dostępność witryny oraz innych usług mają z zasady nieograniczony czas trwania. Jednakże Comerleads ma prawo przerwać lub zawiesić dostępność witryny i/lub innych Usług a każdej chwili, bez względu na jakiekolwiek ustalenia w tym zakresie zawarte w Warunkach. W miarę możliwości Comerleads powiadomi wcześniej o zakończeniu lub zawieszeniu dostępności Witryny oraz innych Usług.

10. Prawo właściwe

Zasady użytkowania Witryny Comerleads podlegają i są określone zgodnie z prawem obowiązującym w Hiszpanii, a wszelkie dysputy wynikające z użytkowania serwisu należy kierować do jurysdykcji Sądu w Madrycie w Hiszpanii.

Sugestie i propozycje proszę zgłaszać na adres e-mail infoisinfo@infoisinfo.pl lub telefonicznie pod numerem (+34) 910149822