REGULAMIN USŁUG INFOISINFO

1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest uregulowanie warunków korzystania z usług oferowanych przez Comerleads, SL (dalej nazywanym InfoisInfo), dostępnych pod następującym adresem URL (www.infoisinfo.pl). Regulamin ten obowiązuje wszystkich klientów zarejestrowanych na wspomnianej stronie internetowej, którzy są zainteresowani produktami i/lub usługami oferowanymi przez InfoisInfo za pośrednictwem jej strony internetowej.

Rejestrując się na InfoisInfo, Klienci oświadczają, że przeczytali i zostali poinformowani o tym Regulaminie, który w sposób wyraźny i w pełni akceptują poprzez "kliknięcie" w wyskakujące okno o nazwie "Akceptuję Regulamin".

2. Usługi InfoisInfo

InfoisInfo to miejsce spotkań w Internecie skierowane do profesjonalistów lub przedsiębiorców (zwanych dalej "użytkownikami" lub "Użytkownikiem"), którzy są zainteresowani zakupem i/lub sprzedażą produktów i usług za pośrednictwem strony internetowej www.infoisinfo.pl.

InfoisInfo to aplikacja, która działa jak pośrednik pomiędzy sprzedającym a kupującym (Użytkownikami), za pośrednictwem której mogą oni, ​​przy pomocy dynamicznej, bezpiecznej, prostej, szybkiej i łatwej w użyciu platformy, w celu zapewnić widoczność, promować i oferować swoje usług i/lub produkty.

Użytkownik wyraźnie akceptuje i oświadcza, że korzystanie z ww. usług odbywa się na jego własny koszt i ryzyko.

2.1 Usługi i Rejestracja

Użytkownik może korzystać z usług InfoisInfo, tworząc w łatwy i prosty sposób konto użytkownika, poprzez wprowadzenie wymaganych danych na stronie internetowej. InfoisInfo uzależnia korzystanie z Serwisu od wypełnienia danych do rejestracji Użytkownika.

Aby rozpocząć sesję i rozpocząć korzystanie z usług InfoisInfo, Użytkownik musi zarejestrować się na stronie internetowej www.infoisinfo.pl, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Użytkownicy mogą kontaktować się pomiędzy sobą za pośrednictwem różnych kanałów kontaktu, które każdy użytkownik określi jako informacje o firmie, w szczególności takie jak: adres e-mail, telefon, adres, strona internetowa i konta w mediach społecznościowych; a także te wynikające z działań i interakcji pomiędzy użytkownikami w portalu www.infoisinfo.pl.

W procesie rejestracji Użytkownik wypełnia formularz do publikacji swojej firmy, wypełniając każde z pól w nim wymienionych, jak wymienione poniżej:

Wszelkie dane wprowadzone przez Użytkownika muszą być prawidłowe, prawdziwe i możliwe do zweryfikowania. Zarejestrowany Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie swojego hasła, dlatego wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego użycia, przekazania, ujawnienia lub utraty obciążają wyłącznie Użytkownika. Użytkownik musi niezwłocznie poinformować InfoisInfo, jeżeli może mieć powód do podejrzeń, że jego hasło zostało użyte bez upoważnienia lub może być przedmiotem nieautoryzowanego użycia. We wszelkich przypadkach jakikolwiek dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie i/lub korzystanie z Serwisu pod hasłem zarejestrowanego Użytkownika będzie uważane jako dokonane przez ww. Użytkownika, który będzie odpowiedzialny za ww. dostęp i użytkowanie.

Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w pliku InfoisInfo, a przetwarzanie tych danych będzie odbywać się zgodnie z naszą "Polityką Prywatności".

2.2 Specyfikacja InfoisInfo

InfoisInfo to aplikacja, która działa jako pośrednik mpoiędzy sprzedawcą a kupującym. W związku z powyższym nie jest ona właścicielem żadnych przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży lub sprzedanych za pośrednictwem swojej platformy i nie jest stroną umowy sprzedaży zawartej wyłącznie pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Ponadto, nie interweniuje również jako pośrednik w procesie negocjacji i zakupu Usług świadczonych przez jego Użytkowników.

InfoisInfo nie dokonuje przeglądu ani nie zatwierdza produktów oferowanych przez użytkowników za pośrednictwem swojej platformy, w związku z czym InfoisInfo w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, lub wspólnie za jakiekolwiek szkody lub uprzedzenia jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z użytkowania i nabywania produktów i usług użytkowników i/lub stron trzecich za pośrednictwem usługi. InfoisInfo nie ponosi również odpowiedzialności za niezgodności z prawem, rzetelność, przydatność, prawdziwość, dokładność i walutę wspomnianych produktów i usług.

Przyjmuje się, że produkty zakupione za pośrednictwem aplikacji InfoisInfo nie mogą zostać zwrócone do InfoisInfo, ponieważ działa ona jako bezpłatna platforma spotkań i pośrednictwa. Wszelkie zwroty oraz wymiany produktów muszą być uzgodnione bezpośrednio pomiędzy sprzedawcą a kupującym (Użytkownikami). Zasadniczo, żadne prawo odmowy nie ma zastosowania do transakcji zrealizowanych za pośrednictwem aplikacji InfoisInfo, z wyjątkiem przypadków wyraźnie uznanych przez prawo, w których to wypadkach prawo to będzie egzekwowane bezpośrednio przez kupującego w stosunku do sprzedającego, a InfoisInfo w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodności ze strony sprzedającego.

Każdy użytkownik, który chce kupić produkty lub usługi promowane za pośrednictwem strony internetowej www.infoisinfo.es, jest zobowiązany do zapłaty kwoty ustalonej przez Użytkowników dokonujących transakcji, "Godzinowo" lub "Do uzgodnienia", w ustalonym terminie płatności, zgodnie z opisem reklamy opublikowanej na ww. stronie internetowej. Wszystkie ceny uzgodnione między stronami zawierają odpowiedni podatek od towarów i usług (VAT).

3. Dostęp do Konta Użytkownika i Wyszukiwarki

Dostęp jest uzyskiwany poprzez przeglądarkę Użytkownika i wykorzystanie hasła utworzonego przez Użytkownika. Ww. hasło będzie osobiste i poufne, a zatem będzie należycie przechowywane przez Użytkownika, aby w żadnym wypadku nie mogło zostać wykorzystane przez osoby trzecie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie swojego osobistego hasła, zwalniając InfoisInfo z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i zobowiązań, odmawia się dostępu do usługi.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, które mogą wyniknąć z niewłaściwego korzystania z usług.

4. Zastrzeżenie Prawa do Rejestracji

Przed uzyskaniem zgody na rejestrację na stronie internetowej, InfoisInfo weryfikuje dane przekazane w pliku do publikacji na portalu, zastrzegając sobie prawo do usunięcia lub nieopublikowania wszelkich treści zawierających reklamy, promocje lub produkty, usługi i działania komercyjne, lub jakiekolwiek inne treści niezwiązane z rozpowszechnianiem opinii lub informacji.

InfoisInfo nie przyjmie ani nie opublikuje żadnego tekstu, którego treść lub linki mogą być interpretowane jako zniesławiające, poniżające, obraźliwe, szkodliwe lub sprzeczne z przepisami prawa Hiszpanii, w tym mogące powodować jakiekolwiek naruszenie praw osób nieletnich i dzieci. Wszelkie treści powinny respektować godność osób i nie mogą zawierać słów ani wyrażeń, które bezpośrednio lub pośrednio zachęcają, promują lub podżegają do nienawiści, wrogości, dyskryminacji lub przemocy wobec jakiejkolwiek grupy, części grupy lub określonej osoby za sam fakt przynależności do tej grupy, z pobudek rasistowskich, antysemickich lub z jakichkolwiek innych przyczyn mających związek z ideologią, religią lub przekonaniami; lub ze względu na sytuację rodzinną, przynależność etniczną, rasę lub narodowość; pochodzenie, płeć, orientację lub tożsamość seksualną; chorobę lub niepełnosprawność. Treści nie mogą zawierać gróźb, zniewag ani osobistych ataków na inne osoby lub firmy. Nie dopuszcza się żadnych komentarzy o treści obscenicznej lub pornograficznej.

5. Powiadomienie o Nielegalnych Działaniach

Jeśli jakikolwiek Użytkownik lub osoba trzecia uzna, że ​​istnieją przesłanki lub okoliczności o niedozwolonym charakterze korzystania z jakichkolwiek Treści i/lub jakiejkolwiek aktywności na stronach internetowych dostępnych za pośrednictwem Strony Internetowej, a w szczególności naruszenia praw intelektualnych lub majątkowych (patenty, modele, rysunki przemysłowe, marki i nazwy handlowe itp.) lub wszelkich innych praw, ww. Użytkownik lub osoba trzecia jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia InfoisInfo i podania następujących informacji:

  1. Danych osobowych zgłaszającego: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;

  2. Opis potencjalnej nielegalnej działalności, która jest prowadzona w ramach Strony Internetowej, w szczególności, jeśli pociąga za sobą naruszenie praw, dokładne i konkretne wskazanie chronionych treści, a także ich lokalizacja na stronach internetowych;

  3. Przesłanki lub okoliczności, które świadczą o nielegalnym charakterze działalności;

  4. W przypadku naruszenia praw, rękopis lub równoważny podpis wraz z danymi osobowymi właściciela praw potencjalnie naruszonych lub osoby upoważnionej do działania w imieniu i na rzecz wspomnianego właściciela praw;

  5. Wyraźne oświadczenie na wyłączną odpowiedzialność zgłaszającego, o dokładności informacji podanych w powiadomieniu oraz nielegalnym charakterze wykorzystania z treści lub wykonaniu opisanych czynności.

6. Wykluczenie Użytkowników

InfoisInfo zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia korzystania ze Strony Internetowej Użytkownikowi, który narusza którąkolwiek z zasad określonych w niniejszym Regulaminie, przepisów prawa lub moralności, zarówno tymczasowo, jak i na czas nieokreślony. InfoisInfo, wedle własnego uznania, może również wykluczyć Użytkowników, a nawet całkowicie lub częściowo zaprzestać świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej, ilekroć uzna takie wykluczenie za właściwe dla poprawy działania Strony Internetowej i/lub reszty użytkowników.

7. Roszczenia i Obsługa Klienta

Wszelkie roszczenia powinny być zgłaszane droga elektroniczną na adres e-mail infoisinfo@infoisinfo.pl lub telefonicznie pod numerem +34 91 014 98 22, za pomocą certyfikowanego dokumentu zaadresowanego do Comerlead, SL, Att. Servicio de Resolución de Incidencias, z siedzibą w Calle Alejandro González, 5. CP 28028 Madryt. (Hiszpania).

8. Odszkodowania

Użytkownicy zobowiązują się do rekompensowania i ochrony InfoisInfo, a także jej dostawców, licencjobiorców, licencjodawców, podwykonawców, agentów, prokurentów i pracowników, przed szkodami wynikającymi z niewłaściwego wykorzystania przez Klienta zamówionej usługi; lub z powodu niezastosowania się Klienta do jakiegokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności wszelkich niezgodności związanych z działaniami lub gwarancjami Klienta; a Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypłatę jakiegokolwiek odszkodowania za szkody, które w jakimkolwiek czasie InfoisInfo może być zobowiązana do zapłaty na rzecz osób trzecich.

9. Czas Obowiązywania i Rozwiązanie

Czas świadczenia usług dostarczanych za pośrednictwem Strony Internetowej i wszelkich dodatkowych Usług będzie z zasady nieokreślony. Niezależnie od powyższego, InfoisInfo jest upoważniona do rozwiązania lub zawieszenia usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej i/lub wszelkich dodatkowych usług w dowolnym czasie, bez uszczerbku dla postanowień określonych w tym Regulaminie. InfoisInfo udziela z wyprzedzeniem ostrzeżenia w przypadku zakończenia lub zawieszenia usługi Strony Internetowej i dodatkowych usług.

10. Jakość Usługi i Zwolnienie z Gwarancji

Ani InfoisInfo, ani jej informatorzy, licencjonobiorcy, licencjonodawcy, pracownicy, agenci, prokurenci i kontrahenci, nie gwarantują osiągnięcia określonych wyników w odniesieniu do minimalnej ilości użytkowników i nawiązanych umów lub efektywności jakiejkolwiek reklamy lub publikacji o produktach/usługach Użytkownika lub innych informacji, które mogły zostać dostarczone przez lub są związane z InfoisInfo.

InfoisInfo wyklucza, w imieniu własnym oraz swoich dostawców, licencjonobiorców, licencjonodawców, podwykonawców, konsultantów, agentów, pełnomocników i/lub pracowników, wszelkiego rodzaju gwarancje, a w szczególności, ale bez ograniczenia do, dotyczące: (1) dostępności, przydatności lub treści zamówionej usługi i/lub informacji, produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem ww. usługi; (2) zadowalającej jakości i zbywalności rynkowej i/lub przydatności do określonego celu.

11. Ograniczenie Odpowiedzialności

InfoisInfo, jej informatorzy, licencjonobiorcy, licencjonodawcy, pracownicy, agenci, prokurenci lub podwykonawcy, w żadnym przypadku nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe lub wtórne, wynikające z niniejszej Umowy, w związku z wykorzystaniem zamówionej usługi i/lub stron internetowych stron trzecich, oraz w związku z działaniami, błędami lub zaniedbaniami stron trzecich, którym InfoisInfo, w związku z umowami, może udostępniać linki do treści, reklam lub innego rodzaju danych lub informacji.

InfoisInfo, jej dostawcy informatorzy, licencjonobiorcy, licencjonodawcy, pracownicy, agenci, prokurenci lub podwykonawcy, w żadnym przypadku nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe lub wtórne, wynikające z niniejszej Umowy, w związku z wykorzystaniem zamówionej usługi i/lub stron internetowych stron trzecich, oraz w związku z działaniami, błędami lub zaniedbaniami stron trzecich, którym InfoisInfo, w związku z umowami, może udostępniać linki do treści, reklam lub innego rodzaju danych lub informacji.

W ramach wyjątku, InfoisInfo będzie odpowiedzialna, podobnie jak jej dostawcy, licencjonobiorcy, licencjonodawcy, pracownicy, agenci, pełnomocnicy lub podwykonawcy, za działania, które można przypisać dowolnemu z nich; wyłącznie w przypadku bezpośrednich szkód spowodowanych przez: nieprawidłowe działanie usługi, błąd, zaniechanie, przerwanie, utratę, wadę, niedostarczenie, wirus komputerowy, zniszczenie, nieautoryzowany dostęp, zmianę i bezprawne użycie plików.

12. Ochrona Danych Osobowych.

Zgodnie z postanowieniami Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz Hiszpańskiej Ustawy Zasadniczej 15/1999 z dnia 13 grudnia (LOPD), wszelkie dane osobowe podane przez użytkownika w celu rejestracji w InfoisInfo (imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu), będą wykorzystywane wyłącznie w celu aktywowania konta użytkownika i zarządzania nim, aby mógł on wchodzić w interakcję z firmami i użytkownikami zainteresowanymi zakupem lub zamówieniem produktów i/lub usług oferowanych za pośrednictwem InfoisInfo.

Wyżej wymienione dane będą przechowywane w zautomatyzowanym pliku należącym do Comerleads, SL i należycie zarejestrowanym w Hiszpańskiej Agencji ds. Ochrony Danych, do celów opisanych w naszej Polityce Prywatności.

InfoisInfo niniejszym informuje użytkowników, że wdrożyła wszelkie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa ww. danych osobowych, a tym samym uniknięcia ich zmiany, utraty, wykorzystania i/lub nieuprawnionego dostępu, względem rodzaju przechowywanych danych i zagrożeń, na które są one narażone, niezależnie od tego, czy wynikają one z działania człowieka lub środowiska naturalnego, zgodnie z postanowieniami art. 9 LOPD oraz Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Użytkownik posiada prawo dostępu danych osobowych, a Twoje dane pozostaną w ww. pliku do momentu zlecenia przez Użytkownika ograniczenia, przeniesienia, sprostowania lub sprzeciwu. W celu skorzystania z ww. praw możesz bezpłatnie zadzwonić pod numer (+34) 910149822 lub wysłać wiadomość e-mail na adres: infoisinfo@infoisinfo.pl, lub wysłać list adresowany do SL, z siedzibą na Calle Alejandro González, 5. CP 28028 Madryt. (Hiszpania).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przetwarzania danych, odwiedź naszą stronę z Polityka Prywatności.

13. Zmiany

Niniejszy Regulamin może być w dowolnym momencie zmieniony przez InfoisInfo, a zmiany takie będą dostępne i publikowane na stronie internetowej. Zmiana istotnych elementów nie będzie miała w żadnym przypadku wpływu na umowy już zawarte i w trakcie realizacji, chyba że zmienione warunki zostały wyraźnie zaakceptowane.

14. Wiek Użytkowników

Użytkownik oświadcza, że w momencie zamawiania usług oferowanych przez InfoisInfo ​​ma 18 lat lub więcej i rozumie oraz w całości akceptuje niniejszy Regulamin.

15. Obowiązujące prawo i właściwa jurysdykcja.

Regulamin i korzystanie ze strony internetowej Comerleads będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Hiszpanii, a wszelkie spory związane z korzystaniem z usługi będą podlegały jurysdykcji sądów w Madrycie (Hiszpania)Jeśli posiadasz jakiekolwiek sugestie, prześlij je za pośrednictwem e-mail na adres infoisinfo@infoisinfo.pl, lub zadzwoń numer telefonu (+34) 910149822.

NOTA PRAWNA

Comerleads, SL, zgodnie z Hiszpańską Ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca, w sprawie społeczeństwa informacyjnego i usług handlu elektronicznego (powszechnie znanej jako LSSICE), niniejszym informuje, że:

1. www.infoisinfo.pl to strona internetowa należąca do Comerleads, SL (zwaną dalej Comerleads), spółki zarejestrowanej w Madrycie, mającej siedzibę przy Calle Alejandro González 5, 6 B, 28028, Madryt, Hiszpania; z numerem identyfikacji podatkowej B-85753614 i zarejestrowanym w Rejestrze Handlowym w Madrycie w Tomie: 26 881, Dokument: 174, Sekcja: 8, Strona: M-484456, Wpis: 1.

Aby skontaktować się z nami, możesz napisać na następujący adres e-mail: infoisinfo@infoisinfo.pl lub zadzwonić pod numer telefonu: (+34) 910 14 98 22.

2. Domena www.infoisinfo.pl ma obowiązek udostępnić użytkownikom opis usług i treści (zwanych dalej "Usługami") oferowanych przez Comerleads lub strony trzecie.

3. Niniejszy regulamin reguluje dostęp i korzystanie ze strony internetowej www.infoisinfo.pl (zwanej dalej "Stroną Internetową"), którą Comerlead bezpłatnie udostępnia użytkownikom Internetu. Niezależnie od powyższego, niektóre Usługi świadczone przez Comerleads lub strony trzecie powiązane ze Stroną Internetową podlegają opłatom w formie określonej w odpowiednim Regulaminie. Dostęp do strony internetowej oznacza pełną akceptację tego regulaminu.

4. Ogólnie, świadczenie Usług jest uwarunkowane uprzednią rejestracją Użytkownika. Ponadto, Comerleads oferuje swoim Użytkownikom określone Usługi, których użycie wymaga dostarczenia dodatkowych danych rejestracyjnych. Powyższa rejestracja zostanie dokonana w formie wyraźnie wskazanej w samej usłudze lub w obowiązującym Regulaminie.

W celu uzyskania dostępu i/lub korzystania z niektórych zarejestrowanych usług, Użytkownik przypisuje jedną lub więcej Nazw użytkownika i hasło, zobowiązując się do starannego korzystania z obu (nazwy użytkownika i hasła) oraz utrzymania ich tajności, w związku z czym jest odpowiedzialny w przypadku jakichkolwiek szkód wynikających z niewłaściwego lub wynikającego z zaniedbania wykorzystania tych informacji.

5. Wszelkie dane przekazane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług powinny być prawdziwe. W związku z powyższym Użytkownik oświadcza, że ​​jest pełnoletni i gwarantuje autentyczność wszystkich danych dostarczonych w wyniku wypełnienia formularzy wymaganych do subskrypcji Usług. Użytkownik jest również odpowiedzialny za bieżące utrzymywanie aktualności swoich danych przekazanych do Comerleadom, tak aby dane te odpowiadały w każdym momencie faktycznej sytuacji Użytkownika. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie fałszywe lub niedokładne oświadczenia, a także za wszelkie szkody wyrządzone Comerleadom lub stronom trzecim w związku z dostarczonymi przez Użytkowników danymi.

6. Wszelkie prawa własności intelektualnej strony www.infoisinfo.pl, a także te dotyczące jej kodu źródłowego, projektu, struktury nawigacji, baz danych i innych elementów zawartych w nich są własnością Comerleads, która posiada wszystkie i wyłączne prawa do eksploatacji tych elementów, a w szczególności prawo do reprodukcji, dystrybucji, komunikacji publicznej i wprowadzania zmian.

7. Częściowe przeglądanie, drukowanie i pobieranie treści znajdujących się w Internecie jest dozwolone wyłącznie, jeśli jednocześnie spełnione zostaną następujące warunki:

8. Comerleads zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji informacji zawartych na Stronie Internetowej, jej konfiguracji i projektu oraz warunków dostępu do nich w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

9. Comerleads nie gwarantuje braku przerw lub błędów podczas uzyskiwania dostępu do Strony Internetowej lub jej zawartości lub niezmienności jej informacji. Comerleads zobowiązuje się jednak do naprawy wszelkich błędów, przywracania komunikacji i aktualizacji treści, o ile nie istnieją przyczyny, które mogą uniemożliwić lub utrudnić tego wykonanie, i niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o tych błędach, braku połączenia lub braku ciągłości treści.

10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelki dostęp do Strony Internetowej, a także wszelkie niewłaściwe wykorzystanie informacji zawartych na niej. Comerleads nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje lub szkody wynikające z dostępu lub korzystania ze strony.

11. Zgodnie z Polityką Antyspamową Comerlead, Użytkownicy są zobowiązani powstrzymać się od:

(i) gromadzenia danych do celów reklamowych oraz wysyłanie wszelkich form reklamy i informacji o sprzedaży lub o jakimkolwiek innym charakterze komercyjnym, bez uprzedniego ich zamówienia lub zgody na nie;

(ii) wysyłania jakichkolwiek niezamawianych lub niezgłoszonych wiadomości do grupy osób lub osoby;

(iii) wysyłania niechcianych lub uprzednio zgłoszonych mailingów.

12. Comerleads nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy bezpieczeństwa lub szkody, które mogą powstać w systemie informatycznym użytkownika (na sprzęcie lub w oprogramowaniu) lub w plikach i dokumentach na nim przechowywanych, które mogą powstać w wyniku:

13. Spółka Comerlead nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z treściami związanymi ze Stroną Internetową, o ile są one zlokalizowane poza tą stroną. Comerleads nie gwarantuje również braku wirusów lub innych elementów w podlinkowanych treściach, które mogą spowodować zmiany w systemie informatycznym użytkownika (sprzęcie i oprogramowaniu) lub w jego dokumentach lub plikach, wyłączając w ten sposób wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, które może z ww. przyczyn ponieść użytkownik.

Jeśli jakikolwiek użytkownik, klient lub osoba trzecia uzna, że ​​treści lub usługi udostępnione przez podlinkowane strony internetowe są nielegalne lub powodują szkody na mieniu lub prawach użytkownika, klienta lub strony trzeciej, a w szczególności:

Użytkownik powinien wysłać ​​wiadomość e-mail na adres ( infoisinfo@infoisinfo.pl, aby administratorzy mogli zainicjować odpowiednie procedury w celu rozwiązania problemów.

14. Comerleads jest właścicielem praw własności przemysłowej i intelektualnej swoich produktów i usług. W odniesienie do produktów i usług stron trzecich, Comerleads uznaje wszelkie mające zastosowanie prawa własności przemysłowej i intelektualnej na rzecz ich właścicieli, a sama wzmianka lub pojawienie się wspomnianych produktów i usług na stronie internetowej w żaden sposób nie implikuje roszczenia praw ani akceptacji odpowiedzialności przez Comerleads w stosunku do powyższych; nie oznacza to również wsparcia Comerlead, dla sponsorowania lub rekomendacji powyższych, chyba że jest to wyraźnie wskazane.

15. Nieautoryzowane wykorzystanie informacji zawartych na Stronie Internetowej, ich odsprzedaż oraz naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej Comerlead, w tym nieautoryzowane korzystanie z jej marki InfoisInfo, będą powodować skutki prawne.

16. Regulamin i korzystanie ze strony internetowej Comerleads będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Hiszpanii, a wszelkie spory związane z korzystaniem z usługi będą podlegały jurysdykcji sądów w Madrycie (Hiszpania)